دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
قوانین و مقررات بیمه 1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات بیمه 1402/منصور/دوران
%30
2,100,000 ريال
قوانین و مقررات مواد مخدر 1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مواد مخدر 1402/منصور/دوران
%30
700,000 ريال
قانون حمایت خانواده  1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون حمایت خانواده 1402/منصور/دوران
%25
450,000 ريال
قانون مدنی 1402/منصور/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون مدنی 1402/منصور/کتاب‌دیدآور
%30
560,000 ريال
قانون کار: قانون بیمه بیکاری 1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون کار: قانون بیمه بیکاری 1402/منصور/دوران
%30
630,000 ريال
قانون مجازات اسلامی 1402/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون مجازات اسلامی 1402/منصور/دیدآور
%30
840,000 ريال
تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب/کلی/راسخ/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب/کلی/راسخ/نی
%20
1,488,000 ريال
اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات/تورس/ملک/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات/تورس/ملک/مرکز
%20
188,000 ريال
قانون حاکم: درس‌هایی از داوری نفتی/موحد/کارنامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون حاکم: درس‌هایی از داوری نفتی/موحد/کارنامه
%25
1,650,000 ريال
قوانین و مقررات مربوط به خانواده  1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1402/منصور/دوران
%30
1,120,000 ريال
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته
%25
112,500 ريال
قوانین و مقررات ازدواج و طلاق 1402/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات ازدواج و طلاق 1402/منصور/دیدآور
%30
525,000 ريال
قوانین و مقررات استخدامی 1402/منصور/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات استخدامی 1402/منصور/کتاب‌دیدآور
%30
910,000 ريال